Dotacje z Unii Europejskiej

Firma LUMAG aktywnie korzysta z programów Unii Europejskiej. Początkowo były to projekty realizowane w ramach Phare 2000 i 2001 oraz funduszy krajowych przeznaczonych na promocję eksportu. Od 2005 roku aplikowaliśmy o wsparcie działań inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych – EFRR -SPO WKP 2.3, SPO WKP 2.2.1, WRPO na lata 2007-2013, POIG na lata 2007-2013 – działania 4.4 i 8.2, WRPO na lata 2014-2020 – działanie 1.5.2 oraz POIR – podziałanie 3.2.1 – „Badanie na rynek”, poddziałanie 3.2.2. – „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz poddziałanie 3.3.3 – Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND. 99% naszych wniosków zostało zakwalifikowanych do przyznania dotacji w kwocie wnioskowanej. Każdy z nich został poprawnie zrealizowany i rozliczony. Na realizację naszych projektów pozyskaliśmy łącznie ponad 46,8 mln złotych dotacji.

Program Re_Open UK – Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

Lumag Sp. z o.o. otrzymała w ramach Programu Operacyjnego PBAR Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, Działanie:  PBAR.02.01.00 wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych , w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności LUMAG Sp. z o.o. jako odpowiedź na skutki Brexitu”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE i zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup maszyny do tampodruku.

Wartość projektu: 161 704,83  EUR
Wnioskowane dofinansowanie: 131 467,35 PLN
Okres realizacji: luty  2022 – wrzesień 2022

Fundusze strukturalne – EFRR – POIR na lata 2014-2020

Lumag Sp. z o.o. otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3, Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, dofinansowanie na realizację projektu pt. „Kontynuacja ekspansji zagranicznej firmy LUMAG dzięki realizacji programu Go to Brand”.

Celem projektu jest promowanie marek LUMAG i BRECK oraz wzrost sprzedaży eksportowej firmy na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 736 900,00 PLN Wnioskowane dofinansowanie: 423 717,50 PLN
Okres realizacji: marzec 2020 – grudzień 2022

Fundusze strukturalne – EFRR – POIR na lata 2014–2020

Lumag Sp. z o.o. otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2, Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”, dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji nakładki ciernej hamulca tarczowego o podwyższonych parametrach użytkowych”.

Jest to projekt inwestycyjny, którego celem jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych nakładek ciernych o podwyższonej odporności na zużycie, wzmocnionych warstwą pośrednią opartą na wspólnym układzie środków wiążących. Nowy produkt, który zostanie wdrożony na skutek realizowanego projektu został opracowany na bazie własnych prac B+R.

Wartość projektu: 14 226 700,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 4 979 345,00 PLN
Okres realizacji: październik 2020 – grudzień 2021

Fundusze strukturalne – EFRR – POIR na lata 2014-2020

Lumag Sp. z o.o. otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2, Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek, dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zwiększenie
konkurencyjności firmy Lumag Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek klocków hamulcowych o podwyższonych parametrach i obniżonej zawartości miedzi”

Jest to projekt inwestycyjny, którego celem jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. Cel ten zrealizowany zostanie przede wszystkim poprzez wprowadzanie na rynek ulepszonych klocków hamulcowych do samochodów ciężarowych, opartych na ekologicznej, autorskiej mieszance o znacząco zminimalizowanej ilości metali ciężkich, głownie miedzi. Nowe produkty, które zostaną wdrożone na skutek realizowanego projektu zostały opracowane na bazie własnych prac B+R.

Wartość projektu: 24 415 623,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 6 947 535,00 PLN
Okres realizacji: maj 2019 – grudzień 2020

Fundusze strukturalne – EFRR – POIR na lata 2014-2020

Lumag Sp. z o.o. otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2, Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek, dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Lumag Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z wprowadzeniem nowych produktów”

Jest to projekt inwestycyjny, którego celem jest podniesienie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. Cel ten zrealizowany zostanie przede wszystkim poprzez wprowadzanie na rynek ulepszonych klocków hamulcowych do samochodów ciężarowych oraz poprzez optymalizację procesu produkcji. Nowe produkty i procesy które zostaną wdrożone na skutek realizowanego projektu zostały opracowane na bazie wyników własnych i zleconych prac B+R.

Wartość projektu: 32 119 851,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 9 139 795,00 PLN
Okres realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2018

Fundusze strukturalne – EFRR – WRPO na lata 2014-2020

Działanie 1.5.2. – Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych”.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. na rynku poprzez wdrożenie projektu inwestycyjnego, składającego się z 4 działań:

1. Zakup i montaż linii do produkcji nakładek antypiskowych, w tym: urządzenia BSTA 510-150B2, urządzenia do drukowania etykiet, transporterów taśmowych
2. Zakup zestawu narzędzi dedykowanych do urządzenia BSTA 510-150B2
3. Zakup narzędzi prasowalniczych
4. Zakup wyposażenia niezbędnego do składowania i transportu: zestawu regałów, wózka widłowego

Efektem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej (wprowadzenie nowych i udoskonalonych produktów) oraz innowacji procesowej polegającej na zastosowaniu wysoce innowacyjnej linii produkującej nakładki antypiskowe i wprowadzeniu zmian w procesie produkcyjnym. Projekt jest realizowany w okresie 12/2015 – 06/2017. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Alicja Jankowiak, e-mail: a.jankowiak @ lumag.pl

Fundusze strukturalne – EFRR – POIG na lata 2007-2013

Działanie 4.4 – Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych”.

DOTACJE NA INNOWACJE LUMAG SP. Z O.O. realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4.

Celem projektu jest rozbudowa firmy LUMAG poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej do realizacji wszystkich procesów wytwarzania klocków hamulcowych, która znacząco zwiększy potencjał techniczny, produkcyjny i kadrowy przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji inwestycji, moce przerobowe spółki w zakresie klocków ciężarowych zwiększą sie o ok. 50%. W ramach projektu zakupione zostaną następujące maszyny i urządzenia: – linia do nakładania kleju; – liniowe centrum prasowalniczego wraz z zestawem 12 narzędzi; – piec do wygrzewania klocków połączony z centrum prasowalniczym; – linia do malowania proszkowego; – linia do szlifowania; – linia do piaskowania; – stanowisko do badania wytrzymałości na ścinanie. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego, ulepszonego produktu w postaci nowego typu klocka hamulcowego, który stanowił będzie rozwiązanie konkurencyjne w skali całej branży. Projekt jest realizowany w okresie 01/07/2013 – 31/12/2014. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Alicja Jankowiak, e-mail: a.jankowiak @ lumag.pl

Działanie 8.2 – Projekt: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Lumag Sp. z o.o. szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój”.

DOTACJE NA INNOWACJE LUMAG SP. Z O.O. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Lumag Sp. z o.o. szansą na jej dalszy dynamiczny rozwój.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B, który zautomatyzuje następujące procesy biznesowe realizowane przez firmę LUMAG Sp. z o. o. z partnerami biznesowymi: zarządzania cenami, opracowywania działań promocyjnych, śledzenia mierników oceny zarządzania klientami, zarządzania sprzedażą, planowania i nabywania niezbędnych zasobów, zakupu materiałów i usług, produkcji/wytwarzania/dostarczania produktu, zarządzania logistyką i magazynowaniem, zarządzania popytem na produkty i usługi, zarządzania reklamacjami klientów, księgowania kosztów, fakturowania klientów, zarządzania należnościami. System B2B znacząco wpłynie na wzrost efektywności współpracy z partnerami. Nowy system B2B stanowić będzie całościowy zestaw rozwiązań spełniających wszystkie potrzeby firmy LUMAG Sp. z o. o. oraz jej Partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Projekt jest realizowany w okresie 01/01/2014 – 31/05/2015. Informacji na temat realizowanego projektu udziela: Janusz Marciniak, e-mail: j.marciniak @ lumag.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać: www.parp.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusze strukturalne – EFRR – WRPO na lata 2007-2013

Projekt: „Innowacyjne rozwiązanie w zakresie wygrzewania klocków hamulcowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LUMAG”.

Projekt: „Modernizacja w zakresie technologii wytwarzania okładzin hamulcowych drogą do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy LUMAG”.
Projekt: „Technologia scorchingu w branży materiałów ciernych jako istotny proces udoskonalenia produktów oraz poprawy konkurencyjności firmy LUMAG”.
Projekt: „Modernizacja procesu wytwarzania okładzin hamulcowych w firmie LUMAG poprzez automatyzację procesu konfekcjonowania i dozowania materiału ciernego”.

Lumag logo
Lumag Sp. z o.o. Rogozińska 72, 64-840 Budzyń tel. 67 284 48 00

Zapisz się do newslettera

Copyright © 2022 Lumag Sp. z o.o. All rights reserved. Created by