Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dn. 15.09.2017 w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu 2 młynów do mielenia przedmieszki gumowej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” informujemy, że ofertę złożyły następujące podmioty:

– Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG