Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dn. 28.07.2017 w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu linii produkcyjnej do nanoszenia warstwy Green coat w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” informujemy, że ofertę złożyły następujące podmioty:

– POLIMET Zbigniew Polit.
– ROMANIK
– KELLER Poligrafia dla przemysłu

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

– KELLER Poligrafia dla przemysłu