ZAPYTANIE OFERTOWE

RRegionalny_LUMAG_920

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :
Narzędzia wielotaktowe postępowe do produkcji nakładek antypiskowych

WYMAGANIA PODSTAWOWE
I. Opis
Narzędzia przeznaczone do produkcji nakładek antypiskowych tłumiących dźwięki o wysokiej częstotliwości montowanych trwale na powierzchni zewnętrznej klocka hamulcowego.

KOD CPV: 42635000 – Maszyny do kucia matrycowego

II. Detale
1. Elementy wykonane z taśmy wielowarstwowej odwijanej z kręgu –
Guma NBR/ stal zimnowalcowana/ guma NBR/ klej akrylowy / papier zabezpieczający
Grubość 0,6 – 1,2 mm
2. Elementy wycinane i kształtowane przestrzennie w zakresach wymiarowych:
• OX – 40 – 210 mm
• OY – 30 – 80 mm
• OZ – 0,5 – 5 mm
zawierające: otworowanie, przetłoczenia kołnierzowe, zagięcia krawędziowe,

III. Wymagania
1. Narzędzia przeznaczone do współpracy z prasą szybkobieżną o regulowanym skoku roboczym, wszystkie operacje kształtowania płaskiego i przestrzennego detalu prowadzone w jednej przestrzeni roboczej prasy.
2. Oferta powinna uwzględniać wykonanie narzędzi wraz z dokumentacją techniczną.
3. Wydajność produkcji na narzędziu min. – 150 szt./min
4. Ilość – 47 sztuk narzędzi (dokumentacja rysunkowa detali dostępna na życzenie w siedzibie firmy). Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy narzędzi w dwóch partiach
• partia pierwsza – 35 detali płaskich
• partia druga – 12 detali kształtowanych przestrzennie

5. Narzędzie zawiera sensorykę monitoringu poprawności pracy współpracującą z prasą.
6. Dostawa każdego narzędzia poprzedzona testem u wytwórcy obejmujący ciągłą jednogodzinną produkcję z wydajnością 150 szt./min, w zadanej jakości detalu.

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować do: Marek Paszkiel – szef produkcji
• drogą mailową na adres: m.paszkiel@lumag.pl
• telefonicznie 601 98 97 88

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do: 08.12.2016 do godziny 16.00
2. Forma składania ofert :
• drogą mailową na adres: m.paszkiel@lumag.pl
• pisemnie na adres: Lumag sp. z o.o., Ul. Rogozińska 72, 64-610 Budzyń, Marek Paszkiel
3. Wycena narzędzi powinna zostać przedstawiona w podziale na osobne partie narzędzi wymienione w punkcie III
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Na realizację jednej z wymienionych w punkcie III partii narzędzi.

V. Kryteria oceny oferty:
Oferty na poszczególne partie narzędzi będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
1. zastosowane technologie: 60%,
2. termin dostawy:30%,
3. cena: 10%,

W ramach kryterium „zastosowane technologie„ :
• Spełnienie wymagań – narzędzia zawierają funkcjonalności umożliwiające spełnienie postawionych wyżej wymagań.(40%)
• Innowacyjność i nowoczesność wbudowanych technologii – konstrukcja narzędzia zawiera rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe odpowiadające aktualnie najwyższemu stanowi techniki (20%)
W ramach kryterium „termin dostawy„ :
• Dostawa w ciągu 10 miesięcy od daty zamówienia – 30 %
• Dostawa w ciągu 12 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
• Dostawa w ciągu 14 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
• Cena najniższa – 10%
• Pozostałe – 0 %

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.
4. Oferta powinna zawierać opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
5. Oferent powinien wskazać doświadczenie w wytwarzaniu narzędzi wielotaktowych

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,