Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :

Regały magazynowe wysokiego składowania

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis

System regałów magazynowych o pojemności 135 miejsc paletowych na 4 poziomach ( łącznie z poziomem „0”).

II. Wymagania

Założenia techniczne:
Typ palety: JEDNORAZOWA
Wymiary palety: 880x880x125 mm
Ciężar palety: 1000 kg
Obciążenie poziomu: wynikowo
Ilość poziomów składowania: 0+4: 0/1100/1100/1100/4800 mm
Wysokość ram regałów 5000 mm
Głębokość ramy / regału 1100 mm
Rozpiętość belek nośnych L 3000 mm
Powierzchnia Ocynkowane
Wyposażenie dodatkowe

Wypełnienie kratą wema
Oferta z montażem OCHRANIACZE SŁUPA NA KOŃCACH RZĘDU

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Oferty należy składać do 08.02.2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
Marek Paszkiel
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.
ul. Rogozińska 72
64-610 Budzyń

IV. Kryteria oceny oferty: termin dostawy: 30%, cena: 70%

W ramach kryterium „termin dostawy „ :

1. Dostawa w ciągu 10 tygodni od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 12 tygodni od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 14 tygodni od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :

1. Cena najniższa 70%
2. Cena środkowa 50%
3. Cena najwyższa 0 %

V. Zmiany umowy

Zmiany umowy niedopuszczalne

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.

VII. Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :
Przenośnik taśmowy
WYMAGANIA PODSTAWOWE
I. Opis
Przenośnik taśmowy połączony z prasą produkującą nakładki antypiskowe do klocków hamulcowych

II. Wymagania
1. Szerokość taśmy – 200mm
2. Szerokość całkowita przenośnika max. 250mm
3. Długość przenośnika 1250mm
4. Podparcie (nogi) na odległości 1000mm od początku przenośnika
5. Rozstaw podparcia (nóg) , min 400mm
6. Wysokość górna przenośnika 1290mm (z regulacją +/- 20mm)
7. Prędkość maks. 40m/min regulowana falownikiem.

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
g.zak@lumag.pl
- telefonicznie
607 086 572 Grzegorz Żak – technolog produkcji

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do 27.01.2016r godz. 12.00.
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
g.zak@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.
ul. Rogozińska 72
64-840 Budzyń
Grzegorz Żak

IV. Kryteria oceny oferty:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg następującej metodologii uwzględniającej 2 kryteria
Kryteria oceny oferty: termin dostawy:30%, cena: 70%,

W ramach kryterium „termin dostawy „ :
1. Dostawa w ciągu 4 tygodni od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 8 tygodni od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 12 tygodni od daty zamówienia – 10 %
W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 70 %
2. Cena środkowa 50 %
3. Cena najwyższa 0 %

V. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.

VII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu prasy do produkcji nakładek antypiskowych klocków hamulcowych pojazdów osobowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

- IAG – Industrie Automatisierungsgesellschaft mbH
- BRUDERER AG

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:

- BRUDERER AG

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym w trybie konkurencyjnym dotyczącym zakupu narzędzi wielotaktowych postępowych do produkcji nakładek antypiskowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy LUMAG Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej związanych z poszerzeniem asortymentu o nowe i udoskonalone klocki hamulcowe do samochodów osobowych” informujemy, że oferty złożyły następujące podmioty:

- C.B. di Bresciani Cicolari & C s.n.c
- Accornero
- MITEC di Viviani Maurizio e C. s.a.s.

W oparciu o zamieszczone w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru wybrana została oferta złożona przez:
- C.B. di Bresciani Cicolari & C s.n.c

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na:

Urządzenie pakujące nakładki antypiskowe klocka hamulcowego współpracujące z prasą do produkcji nakładek antypiskowych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Urządzenie przeznaczone do odbioru nakładek antypiskowych wytwarzanych w oparciu
o prasę szybkiego wykrawania oraz pakujące produkcję ww. prasy w kartony lub opakowania zwrotne. W związku z tym, urządzeniu powinno zawierać:
- transportery odbiorcze współpracujące z prasą szybkiego wykrawania
- zespół pakujący w kartony lub opakowania zwrotne.

II. Detale
1. Elementy wykonane z taśmy wielowarstwowej odwijanej z kręgu –
Guma NBR/ stal zimnowalcowana/ guma NBR/ klej akrylowy / papier zabezpieczający
Grubość 0,6- 1,2 mm
2. Elementy wycinane i kształtowane przestrzennie w zakresach wymiarowych:

OX – 40-210 mm
OY – 30- 80 mm
OZ – 0,5- 5 mm

zawierające: otworowanie, przetłoczenia kołnierzowe, zagięcia krawędziowe,
3. Opakowania – karton 3-warstwowy klapowy- wys./szer./dł. -150/ 260/370 [mm]

III. Wymagania
1. Posiadająca funkcjonalność współpracy z prasą na poziomie ilości i rodzaju wyprodukowanych detali.
2. Wydajność min. – 150 szt./min
3. Możliwość zabudowy w ramach urządzenia drukarki oraz aplikatora etykiet.
W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do: 03/02/2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.
ul. Rogozińska 72
64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

V. Kryteria oceny oferty: Spełnienie wymagań: 40%, termin dostawy:30%, cena: 20%, referencje: 10%
Termin nadesłania oferty: 03/02/2016

W ramach oceny „Spełnienie wymagań”:
1. Spełnienie wymagań – urządzenie zawiera funkcjonalności umożliwiające spełnienie wyżej wymagań z punktu III (40%)

W ramach kryterium „termin dostawy „ :
1. Dostawa w ciągu 3 miesięcy od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 5 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 7 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 20%
2. Cena środkowa 10%
3. Pozostałe 0 %

W ramach kryterium „referencje” :
1. Dostawca ma doświadczenie w dostawie urządzeń pakujących współpracujących z prasami szybkiego wykrawania (referencje) – 10%
2. Brak doświadczenia (referencji) – 0%

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na:

Urządzenie do etykietowania opakowań kartonowych

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Urządzenie przeznaczone do etykietowania opakowań kartonowych zabudowane w linii pakującej nakładki antypiskowe hamulca tarczowego.

II. Detale
Opakowania – karton 3-warstwowy klapowy- wys./szer./dł. -150/ 260/370 [mm]

III. Wymagania
1. Posiadająca funkcjonalność współpracy z prasą produkującą nakładki antypiskowe na poziomie ilości i rodzaju wyprodukowanych detali.
2. Wydajność min. – 20 szt. kartonów/h
3. Drukowane etykiety w standardzie VDA.
W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do: 31/01/2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.
ul. Rogozińska 72
64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

V. Kryteria oceny oferty: Spełnienie wymagań: 40%, termin dostawy:30%, cena: 30%,

Termin nadesłania oferty: 31/01/2016

W ramach oceny „Spełnienie wymagań”:
1. Spełnienie wymagań – urządzenie zawiera funkcjonalności umożliwiające spełnienie wyżej wymagań z punktu III (40%)

W ramach kryterium „termin dostawy „ :
1. Dostawa w ciągu 3 miesięcy od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 5 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 7 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 30 %
2. Cena środkowa 20 %
3. Pozostałe 10 %

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :
Elektryczny wózek widłowy STILL

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Wózek realizuje poniższe funkcje:
Transport materiału wejściowego w postaci kręgów na paletach (waga 1 palety 750 kg) na regał magazynowy ( 4 poziomy )
Transport materiału wejściowego w postaci kręgów z regału do maszyny
Transport spakowanego wyrobu gotowego na paletach z maszyny na regał
Transport narzędzi z regału do maszyny i odwrotnie

II. Wymagania
1. Wysokość podnoszenia min 5 500 mm.
2. Udźwig podstawowy min 1 400 kg
3. Udźwig przy skoku maksymalnym min 950kg
4. Wózek widłowy o napędzie elektrycznym

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
– drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
– telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do 31.01.2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.
ul. Rogozińska 72
64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

IV. Kryteria oceny oferty: termin dostawy: 30%, cena: 70%

W ramach kryterium „termin dostawy” :
1. Dostawa w ciągu 10 tygodni od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 12 tygodni od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 14 tygodni od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 70%
2. Cena środkowa 50%
3. Cena najwyższa 0 %

V. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne

VI. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.

VII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :

Narzędzia prasowalnicze do produkcji klocków hamulcowych pojazdów osobowych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Narzędzia prasowalnicze do produkcji klocków hamulcowych pojazdów osobowych.

II. Detale
1. Klocki hamulcowe do pojazdów osobowych (dokumentacja techniczna dostępna na życzenie w siedzibie firmy)

III. Wymagania
1. Narzędzia przeznaczone do prasowania materiału ciernego na gorąco.
2. Narzędzia przeznaczone do współpracy z automatem prasowalniczym.
3. Wymagania konstrukcyjne i materiałowe dostępne na życzenie w siedzibie firmy.
4. Ilość – 33 sztuki narzędzi (dokumentacja rysunkowa wyrobu prasowanego dostępna na życzenie w siedzibie firmy).
5. Cena powinna uwzględniać wykonanie narzędzi wraz z dokumentacją techniczną.

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
– drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
– telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do :
2. Forma składania ofert : 31.01.2016
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o.,
ul. Rogozińska 72
64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

V. Kryteria oceny oferty: termin dostawy:40%, cena: 40%, doświadczenie w wytwarzaniu narzędzi w branży materiałów ciernych: 20%

W ramach kryterium „termin dostawy” :
1. Dostawa w ciągu 10 miesięcy od daty zamówienia – 40 %
2. Dostawa w ciągu 12 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 14 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 40%
2. Pozostałe 0 %

W ramach kryterium „doświadczenie w wytwarzaniu narzędzi w branży materiałów ciernych” :
1. Doświadczenie poparte załączoną listą referencyjną – 20%
2. Brak załączonej listy – 0%

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.