Mamy już czternastkę „Długodystansowców”

Jubileusz 20-lecia pracy jest nie tylko dobrą okazją do życzeń dla jubilatów, ale również czasem podsumowania dotychczasowej działalności spółki oraz momentem zapowiedzi nowych wyzwań i planowanych inwestycji , co usłyszeli na spotkaniu w dniu 16 grudnia 2015 roku nie tylko nasi jubilaci,
ale również pracownicy produkcji oraz administracji.

Z rąk Prezesa Zarządu – Pana Marka Żaka podziękowanie za ogromny wkład w rozwój firmy oraz upominki z tej okazji otrzymali kolejni „20-latkowie”, którzy otworzyli już drugą dziesiątkę pracowników z takim stażem: Sławomir Grabarczyk (kierownik działu automatyki), Tomasz Makiej (brygadzista), Andrzej Jaremba (szlifierz) oraz Zdzisław Konys (szlifierz-pakowacz).
Gromkimi brawami do życzeń dalszych sukcesów osobistych i zawodowych dołączyła grupa kolegów i koleżanek z produkcji i administracji.

Rozwój firmy na przestrzeni 27 lat to oprócz nowych produktów, klientów i rynków, głównie ludzie, którzy tutaj pracują. Cenimy ich kompetencje powstałe w wyniku wieloletniej pracy i dziękujemy im za dzielenie się tą wiedzą z kolegami młodszymi stażem.

Czekamy na kolejne jubileusze…

20

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na:

Narzędzia wielotaktowe postępowe do produkcji nakładek antypiskowych

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Narzędzia przeznaczone do produkcji nakładek antypiskowych tłumiących dźwięki o wysokiej częstotliwości montowanych trwale na powierzchni zewnętrznej klocka hamulcowego.

II. Detale
1. Elementy wykonane z taśmy wielowarstwowej odwijanej z kręgu –
Guma NBR/ stal zimnowalcowana/ guma NBR/ klej akrylowy / papier zabezpieczający
Grubość 0,6- 1,2 mm
2. Elementy wycinane i kształtowane przestrzennie w zakresach wymiarowych:

OX- 40-210 mm
OY – 30- 80 mm
OZ – 0,5- 5 mm

zawierające: otworowanie, przetłoczenia kołnierzowe, zagięcia krawędziowe.

III. Wymagania
1. Narzędzia przeznaczone do współpracy z prasą szybkobieżną o regulowanym skoku roboczym, wszystkie operacje kształtowania płaskiego i przestrzennego detalu prowadzone w jednej przestrzeni roboczej prasy.
2. Oferta powinna uwzględniać wykonanie narzędzi wraz z dokumentacją techniczną.
3. Wydajność produkcji na narzędziu min. – 150 szt/min
4. Ilość – 20 sztuk narzędzi (dokumentacja rysunkowa detali dostępna na życzenie w siedzibie firmy).
5. Narzędzie zawiera sensorykę monitoringu poprawności pracy współpracującą z prasą.
6. Narzędzie przystosowane do współpracy z układem odciągu odpadu gumowego.

W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do 10.01.2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

V. Kryteria oceny oferty: zastosowane technologie: 60%, termin dostawy: 30%, cena: 10%,

W ramach kryterium „zastosowane technologie „ :
1. Spełnienie wymagań – urządzenia zawiera funkcjonalności umożliwiające spełnienie postawionych wyżej wymagań(30%)
2. Innowacyjność i nowoczesność wbudowanych technologii – konstrukcja narzędzia zawiera rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe odpowiadające aktualnie najwyższemu stanowi techniki (20%)
3. Oferent posiada doświadczenie w wytwarzaniu narzędzi wielotaktowych (10%)

W ramach kryterium „termin dostawy „:
Ocenie podlega dostawa 20 pierwszych wskazanych narzędzi (dokumentacja rysunkowa detali dostępna na życzenie w siedzibie firmy), przy założeniu dostawy pierwszego narzędzia w terminie do 31.03.2016.

1. Dostawa w ciągu 7 miesięcy od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 9 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 11 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 10%
2. Pozostałe 0 %

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne.

VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.
4. Oferta powinna zawierać opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją planów inwestycyjnych LUMAG Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty na :

Prasę do produkcji nakładek antypiskowych klocków hamulcowych pojazdów osobowych.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

I. Opis
Prasa przeznaczona do produkcji nakładek antypiskowych tłumiących dźwięki o wysokiej częstotliwości montowanych trwale na powierzchni zewnętrznej klocka hamulcowego.

II. Detale
1. Elementy wykonane z taśmy wielowarstwowej odwijanej z kręgu –
Guma NBR/ stal zimnowalcowana/ guma NBR/ klej akrylowy / papier zabezpieczający
Grubość 0,6- 1,2 mm
2. Elementy wycinane i kształtowane przestrzennie w zakresach wymiarowych:

OX- 40-210 mm
OY – 30- 80 mm
OZ – 0,5- 5 mm
zawierające: otworowanie, przetłoczenia kołnierzowe, zagięcia krawędziowe.

III. Wymagania
1. Prasa o regulowanym skoku roboczym umożliwia współpracę z wielotaktowym narzędziem postępowym, wszystkie operacje kształtowania płaskiego i przestrzennego detalu prowadzone w jednej przestrzeni roboczej prasy.
2. Prasa zawiera urządzenia peryferyjne:
- odwijak kręgu materiału wejściowego
- napinacz
- podajnik umożliwiający pracę z różnymi prędkościami posuwu taśmy
3. Wydajność min. – 150 szt/min
5. Pełna statystyka produkcji, kontrola pracy narzędzia, kontrola podania materiału wejściowego.
W razie potrzeby uszczegółowienia danych technicznych pytania prosimy kierować :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- telefonicznie
601 98 97 88 Marek Paszkiel – szef produkcji

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Oferty należy składać do: 10.01.2016
2. Forma składania ofert :
- drogą mailową na adres:
m.paszkiel@lumag.pl
- pisemnie na adres :
Lumag sp. z o.o., ul. Rogozińska 72, 64-610 Budzyń
Marek Paszkiel

V. Kryteria oceny oferty: zastosowane technologie: 60%, termin dostawy:30%, cena: 10%,

W ramach oceny „zastosowane technologie”:
1. Spełnienie wymagań – urządzenie zawiera funkcjonalności umożliwiające spełnienie wyżej postawionych wymagań (30%)
2. Innowacyjność i nowoczesność wbudowanych technologii – konstrukcja urządzenia zawiera podzespoły i układy odpowiadające aktualnie najwyższemu stanowi techniki (20%)
3. Walidacja wbudowanych technologii – konstrukcja urządzenia zawiera podzespoły i układy odpowiadające aktualnie najwyższemu stanowi techniki których niezawodność oraz funkcjonalność została potwierdzona w produkcji wielkoseryjnej (5%)
4. Dostępność serwisu i części zamiennych.(5%)

W ramach kryterium „termin dostawy „ :
1. Dostawa w ciągu 3 miesięcy od daty zamówienia – 30 %
2. Dostawa w ciągu 5 miesięcy od daty zamówienia – 20 %
3. Dostawa w ciągu 7 miesięcy od daty zamówienia – 10 %

W ramach kryterium „cena” :
1. Cena najniższa 10%
2. Pozostałe 0 %

VI. Zmiany umowy
Zmiany umowy niedopuszczalne.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferta podpisana ze wskazaniem osoby do kontaktu.
2. Oferta powinna zawierać datę ważności oferty.
3. Do oferty powinna zostać załączona lista referencyjna.
4. Oferta powinna zawierać opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.
5. Oferta powinna zawierać informację dotyczącą dostępności serwisu i części zamiennych.

VIII. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania wykluczone są podmioty powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.